Kasutustingimused

VOLIS.EE TEENUSE KASUTAMISE JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Veebikeskkonda volis.ee kasutades kinnitab isik, et ta on nõus alljärgnevate teenuse kasutustingimustega:

1.    TEENUSE OBJEKT

1.1.  Käesoleva teenuse objektiks on Aktsiaselts Andmevara (registrikood 10264823, edaspidi „teenusepakkuja“) hallatava veebikeskkonna volis.ee (Volikogude Infosüsteem, edaspidi „VOLIS“) vahendusel osutatavad rakendused, mille kasutajaks oma vajadustest lähtuvalt on teenust lepingulisel alusel tarbiv asutus (edaspidi „klient“) ning isikud, kellele teenus on suunatud ja kes teenust tarbivad (edaspidi „külastaja“). Käesolev dokument määratleb osutatava teenuse, teenusepakkuja ja isikute kohustused, tingimuste muutmise, teenuse osutamise peatamise ning vääramatu jõu mõiste ja lõppsätted. Käesolev dokument sisaldab ka kokkulepet isikuandmete töötlemise tingimuste kohta volis.ee veebikeskkonna kasutamisel.

2.    TEENUSEPAKKUJA POOLT OSUTATAV TEENUS

2.1.  Teenuse kasutaja autoriseerimist mittenõudvates vaadetes on võimalik tutvuda andmetega, mida klient on otsustanud avalikustada seoses alljärgnevate toimingutega: koosolekud, nõupidamised, istungid, üritused jmt sündmused, mille juures koostatakse dokumente ning millest tehakse meediaülekandeid ning salvestisi.

2.2.  Sooritades autentimisprotseduuri volis.ee keskkonnas saab külastaja õiguse:

-          koostada, allkirjastada ja esitada algatusi „Algatused“ vaates;

-          allkirjastada tarkvarakeskkonda esitatud algatusi „Algatused“ vaates;

-          hääletada „Osale“ vaates avaldatud ideid, ettepanekuid ja küsitlustes.

2.3.  Sooritades autentimisprotseduuri, millega kaasneb kliendi spetsiifiliste õiguste autoriseerimine eesti.ee portaalist, saab klient vastavalt temale antud õigustele:

-          osaleda ja hääletada omavalitsuse grupi koosolekutel, mille liikmeks ta on määratud;

-          administreerida volis.ee vastava omavalitsuse keskkonda, mille osas temale vastavad õigused on määratud.

3.    TEENUSEPAKKUJA KOHUSTUSED

3.1.  Teenusepakkuja on kohustatud võimaldama klientidel ja külastajatel  kasutada volis.ee veebikeskkonna elektroonilisi teenuseid vastavalt kliendile ja külastajale  antud õigustele.

3.2.  Hoidma konfidentsiaalsena klientide ja külastajate esitatud informatsiooni ja andmeid, mille avaldamisest pole veebikeskkonna külastajad teavitatud.

4.    VEEBIKESKKONNA KÜLASTAJATE ISIKUTE KOHUSTUSED

4.1.  Külastajal on kohustus esitada enda kohta täielikud, õiged ja korrektsed andmed.

4.2.  Külastajal on volis.ee veebikeskkonnas olevate andmete mujal avaldamisel kohustus viidata nende algpäritolule volis.ee keskkonnas, et vältida menetluse eri staadiumites olevate dokumendiversioonide väärtõlgendamist.

4.3.  Külastajal on keelatud andmete allalaadimisel nende meelevaldne muutmine nii, et see muudab andmete algset ja terviklikult arusaadavat tähendust.

4.4.  Külastaja kohustub mitte andma enda autentimiseks ja autoriseerimiseks vajalikke andmeid, sealhulgas paroole, üle kolmandatele isikutele.

4.5.  Külastaja kohustub kasutama volis.ee veebikeskkonda sihipäraselt ning mitte takistama selle ladusat toimimist omapoolse tegevusega ega avaldama seal eksitavat või ebaõiget informatsiooni.

5.    TEENUSTE TINGIMUSTE MUUTMINE

5.1.  Volis.ee veebikeskkonna teenusepakkujal on õigus muuta veebikeskkonna kasutustingimusi, muudetud tingimused jõustuvad nende avalikustamisest volis.ee veebikeskkonnas lingi „Kasutustingimused ja privaatsus“ all.

6.    TEENUSE OSUTAMISE PEATMINE

6.1.  Veebikeskkonna teenusepakkujal on õigus peatada teenuse osutamine kliendi ja külastaja IP-aadressile, kui klient või külastaja ei täida käesolevaid kasutustingimusi.

6.2.  Veebikeskkonna teenusepakkujal on õigus veebikeskkonnast andmeid, sealhulgas küsitlus või hääletus eemaldada, kui see on vastuolus heade kommetega või kahjustab teenusepakkuja, teenust kasutava omavalitsuse või kolmandate isikute õiguspäraseid huve.

7.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

7.1.  Volis.ee veebikeskkonna külastamisel isiku kohta kogutavad ja säilitatavad andmed juhul, kui külastaja ei teosta autentimis- ega autoriseerimisprotseduure, on:

-      kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress),

-      kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress,

-      külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta),

IP-aadresse ei seota külastajat tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse üks aasta. Andmeid ei avaldata.

7.2.  Volis.ee veebikeskkonna külastamisel isiku kohta kogutavad ja säilitatavad andmed juhul kui külastaja teostab kliendi poolt temale antud õiguste alusel  autentimis- ja autoriseerimisprotseduurid on lisaks p-s 7.1. nimetatule:

-      sisselogimise kellaaeg ja sisselogitud aeg,

-      siselogituna veebikeskkonnas temale antud õiguste kasutamisel muudetud andmestik (sh dokumentatsioon ja meediafailid),

-      istungitele saabumise ja lahkumise aeg, tema poolt istungite ajal esitatud andmestik (sh kõnede, sõnavõttude, jne registreeringud ja parandusettepanekud),

-      istungil antud hääl, välja arvatud salajastel hääletustel antud hääl,

-      avalikel algatustele, hääletustel ja küsitlustel antud hääl.

Kõiki andmeid säilitatakse veebikeskkonna andmebaasis ja selle logifailides ning neid ei avalikustata, välja arvatud need andmed, mis kajastuvad istungi põhiandmetes või istungi või koosoleku protokollis.

Kui volis.ee veebikeskkonna teenust kasutav omavalitsus sisestab veebikeskkonda dokumentatsiooni, istungi- ja meediamaterjale siis ta vastutab enda poolt nendes olevate isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse nõuete täitmise eest.

7.3.  Volis.ee veebikeskkonnas sisalduvatest isikuandmetest väljavõtte tegemine teostatakse külastaja või nende volitatud esindaja kirjalikul nõudmisel volis.ee teenuse kasutava asutuse poolt, kui isikuandmed on tarkvarakeskkonda sisestatud tema tegevuse tulemusena, või teenusepakkuja poolt, kui see teenuse kasutava asutuse poolt ei ole tehniliselt võimalik (sealhulgas isiku hääletusandmed).

7.4.  Volis.ee keskkonnas säilitatakse isikuandmeid neid sinna sisestanud teenuse kasutaja asutuse määratud perioodi jooksul.

7.5.  Volis.ee veebikeskkonna teenusepakkuja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilised isikud või andmekogud, kes osalevad volis.ee liidestatud teenuse täitmises (näiteks Eesti rahvastikuregistri volitatud töötleja, riigiportaali eesti.ee vastutav töötleja).

8.    VÄÄRAMATU JÕUD

8.1.  Vääramatu jõuna defineeritakse volis.ee keskkonna kasutamist takistavat loodusõnnetust, tulekahju, ülestõusu, üldstreiki või sõda jms sõltumatut asjaolu (kaasa arvatud liidestatud andmekogu ühenduse katkemine, võrguühenduse- või elektrikatkestus, tehniline rike, mille tulemusena pole võimalik kasutada volis.ee keskkonda või mille tulemusena on hävinenud volis.ee keskkonnas andmed.

8.2.  Vääramatu jõu ilmnemise korral teeb volis.ee teenusepakkuja kõik endast oleneva, et teenuse kasutamine oleks taastatud.

8.3.  Vääramatu jõu ilmnemise korral ei vastuta volis.ee teenusepakkuja volis.ee veebikeskkonna andmete kasutamisvõimaluse puudumise või andmete hävimise eest.

9.    LÕPPSÄTTED

9.1.  Klient ja külastaja loetakse käesolevate tingimustega nõustunuks volis.ee veebikeskkonda sisenemisel.

9.2.  Käesolevate teenuse tingimustega mittenõustumisel võib klient ja külastaja tingimused või nende osa vaidlustada, esitades vastava vaide volis.ee keskkonna teenusepakkujale, või pöördudes oma õiguste kaitseks kohtusse.

9.3.  Kui klient ja külastaja ei nõustu käesoleva teenuse tingimustega, kuid kasutab teenust oma eesmärkide huvides edasi, on vastutus teenuse kasutamise eest langenud täies ulatuses isikule.